Soutěž s Earplugs.cz

Pravidla pro soutěže "Získej peníze za svoji objednávku zpět!"

I. Obecná ustanovení

Pořadatelem soutěže je společnost Earplugs s.r.o. se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 09058281 , vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 45601/KSHK (dále jen „pořadatel“).

II. Doba platnosti soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín soutěže je od 1.6.2020 do 31.7.2020 a to každý měsíc jedno kolo. Každé soutěžní kolo je definováno následovně:
  • 1. kolo: od 1.6.2020 do 30.6.2020
  • 2. kolo: od 1.7.2020 do 31.7.2020

III. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodě II. těchto pravidel.

IV. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky, a která akceptuje pravidla soutěže a splňuje podmínky soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti Earplugs s.r.o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V. Pravidla soutěže

Účastník se do soutěže může přihlásit po závazném potvrzení své objednávky v nákupním košíku a po jejím převzetí, a zároveň v daném soutěžním kole označí na svém instagramovém nebo facebookovém účtu Facebookovou stránku Earplugs.cz www.facebook.com/earplugscz/ nebo Instagramový profil www.instagram.com/earplugs_czsk/.

K vyplacení výhry dojde od 1.7.2020 do 4.8.2020, a to na bankovní účet výherce, který v případě jeho neuvedení u formy úhrady je třeba vyhlašovateli poskytnout. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nevyplatit, pokud výherce zboží vrátí, objednávku stornuje či zboží vůbec nepřevezme a neuhradí. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

VI. Oznámení výhercům

Výsledek se výherce dozví nejdéle 5 dní po ukončení soutěže prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu a na webových stránkách Earplugs.cz pod odkazem www.earplugs.cz/soutez/. Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Nárok na výhru nelze vymáhat. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud obdrží informace o zneužití podmínek soutěže nebo dojde k porušení pravidel soutěže – podrobněji viz ztráta nároku na výhru v čl. VII. těchto pravidel.

VII. Ztráta nároku

Popsaným způsobem vybraný výherce, který naplní i jediný důvod pro vyloučení ze soutěže (naplní nejméně důvodné podezření na zneužití soutěže) ztrácí nárok na výhru – o tom bude účastník pořadatelem soutěže informován. Za zneužití soutěže je považováno především porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, a to vše i ve fázi pokusu. Rozhodnutí, resp. Oznámení, podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

 

VIII. Osobní údaje

Pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností souvisejících s účastí účastníka v soutěži, především za účelem doručování výher či výlučně ve spojení s jinými skutečnostmi týkajícími se soutěže, do které účastník vstupuje dobrovolně a dobrovolně poskytuje své osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu, číslo objednávky). Pořadatel dále zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem za účelem prověření dodržování těchto pravidel soutěže. Zpracovávání osobních údajů se tak děje v režimu oprávněného zájmu, k němuž není právními předpisy vyžadován zvláštní souhlas účastníka.
Každý účastník bere akceptací těchto pravidel soutěže a projevem vůle účastnit se soutěže na vědomí, že pořadatel zveřejnění jména na facebookovém nebo instagramovém profilu pořadatele a na webových stránkách Earplugs.cz pod odkazem www.earplugs.cz/soutez/. Účastník bere na vědomí, že zveřejněním těchto údajů nedochází k jeho přímé identifikaci a zveřejnění slouží zásadně pro účely transparentnosti soutěže. Souhlas účastníka ve smyslu závazných právních předpisů v tomto případě není vyžadován.
Více informací o zpracování osobních údajů pořadatelem je dostupných zde: www.earplugs.cz/vse-o-nakupu/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

IX. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
Každý účastník se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo důvodné vyloučení jakéhokoli účastníka ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Změna pravidel v průběhu soutěže se stává účinnou nejdříve od počátku následujícího soutěžního kola a nezakládá právo opakované účasti dosavadním výhercům, nebude-li pořadatelem stanoveno jinak.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na pořadatele, a to prostřednictvím kontaktní emailové adresy: earplugs@earplugs.cz či telefonního čísla: +420 732 389 483.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.6.2020.