Reklamace a reklamační řád

I přes naši veškerou snahu vám dodat zboží v nejlepší kvalitě, se občas může projevit skrytá vada nebo produkt dorazí poškozený.

Než nám budete cokoli spolu s formulářem zasílat, nejdříve nás, prosím, kontaktujte. Většinou vám zašleme rovnou nový výrobek, aniž byste museli zasílat ten vadný. Stačí nám jako důkaz poškození doložit například foto. Využijte, prosím, dotazník níže:

Dotazník

Projevila se na výrobku vada nebo vám dorazil poškozený? Prosíme o pečlivé vyplnění dotazníku níže. Budeme vás co nejdříve kontaktovat.

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro internetový obchod www.earplugs.cz.

(jméno a příjmení/název) Earplugs s.r.o.
IČ: 09058281
DIČ: CZ09058281
se sídlem: Štrossova 291, Pardubice 53003
sp. značka: C 45601 - Krajský soud v Hradci Králové
e-mail: earplugs@earplugs.sk
telefon: +420 731 389 483

a adresou pro zasílání reklamací: Earplugs s.r.o., Štrossova 291, Pardubice 53003. 

(dále jen „prodávající“)

 

I. Záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc převzal:

 1. Má věc vlastnosti, které si strany sjednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
 2. Se věc hodí k účelu, který k jejímu použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 4. Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů;
 5. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškození obalů.

 

II. Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho provozu na adrese Štrossova 291, Pardubice 53003. Nebo zasláním na tuto adresu s tímto Formulářem pro reklamaci.
 3. Prodávající je povinen zajistit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, příp. jiným věrohodným způsobem.
 5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

III. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Pokud prodávající poskytl nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, které je uvedeno v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 3. Záruční lhůta pro spotřebitele i podnikatele je pro nové zboží 24 měsíců.
 4. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 1 písm. 3.3. tohoto reklamačního řádu.
 5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, byť o vadě ví.
 6. Pokud reklamuje kupující zboží oprávněně, neběží lhůta k reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 7. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace kromě situace, kdy jím zvolený způsob řešení nelze vůbec nebo včas uskutečnit.
 8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 9. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

IV. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 1. Je-li vada zboží již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 2. Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným používáním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
 3. Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
 4. Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
 5. Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
 6. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
 7. Vada vznikla mechanickým poškozením;
 8. Vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
 9. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
 10. Poškození v důsledku vyšší moci.

 

V. Závěrečná ustanovení

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle 14 zákona č.j. č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

Účinnost: Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 19.05.2020.